1. Regulamin reguluje zasady sprzedaży treści cyfrowych na stronie www.logopestka.pl

2. Właścicielem i administratorem strony jest

Gabinet logopedyczny „logopestka” Joanna Rotyńska
43-300 Bielsko-Biała Sobieskiego 40a/22
NIP:  9372555940
joanna.rotynska@gmail.com

3. Na stronie można dokonać zakupu wybranych treści cyfrowych.

4. Zakupów mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

5. Chcąc dokonać zakupu wybranych treści cyfrowe należy złożyć zamówienie na właściwej podstronie strony www.logopestka.pl. Zakupu należy dokonać poprzez następujące działania:

      • podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych
      • zaznaczenie wszystkich niezbędnych zgód
      • kliknięcie przycisku kup i zapłać
Sposób dostawy treści cyfrowych

6. Zakupione treści zostaną dostarczone za pośrednictwem wiadomości email na podany przez użytkownika adres email niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, treści cyfrowe są dostarczane w postaci plików pdf w jednej wiadomości email. W celu skorzystania z zakupionych treści cyfrowych użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowany system i oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie pdf. 

8. Użytkownik w procesie zamawiania jest zobowiązany do podania adresu email, do którego ma swobodny dostęp i który jest właściwie skonfigurowany aby odbierać wiadomości z załącznikami

9. W razie problemów technicznych z odebraniem wiadomości użytkownik informuje właściciela strony wysyłając wiadomość na adres email: joanna.rotynska@gmail.com. Właściciel strony dołoży możliwych starań, aby udostępnić zakupione treści drogą alternatywną przy użyciu sieci internet.

10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

11. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę za zakupione towary, kontaktuje się z właścicielem strony wysyłając wiadomość email na adres joanna.rotynska@gmail.com

12.  Płatności za treści cyfrowe realizowane są za pomocą platformy DotPay, która przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu realizacji płatności.

Reklamacje

13. Reklamacje zawierające dane użytkownika (imię, nazwisko i adres e-mail) mogą być składane drogą pisemną bądź elektroniczną na dane właściciela strony. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyn reklamacji.

14. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszego regulaminu i przepisów prawa.

15. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

16. Skorzystanie przez kupującego z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

17. Kupujący może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku gdy nie otrzymał wiadomości email z zakupionymi treściami cyfrowymi do 48h po zaksięgowaniu wpłaty lub gdy załączników nie udaje otworzyć.

Odstąpienie od umowy

18. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w odniesieniu do umowy kupna treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośnikach trwałych, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014. o prawach konsumenta).

19. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać wiadomość o woli odstąpienia od umowy na adres email: joanna.rotynska@gmail.com

Postanowienia końcowe

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (a także nasz wewnętrzny kodeks etyki firmowej: wszelkie wątpliwości rozpatrywać na korzyść Klienta).